Elevinnflytelse

Hvert år ved begynnelsen av høstterminen velges det et elevråd med to representanter for hvert trinn. Videregående trinn har stort sett egne elevrådsmøter. Saker som elever ønsker å arbeide for eller behandle, fremmes gjennom elevrådsrepresentantene. Saker kan også fremmes direkte for videregåendekollegiet, som møtes ukentlig. Lærerkollegiet velger i tillegg en lærerkontakt, som møter i elevrådet ved behov.

Les mer om Elevinnflytelse i Elevhåndbok VG Steinerskole