Fremmøte og fravær

Fravær regnes i antall dager og enkelttimer og føres både på terminvurderinger og vitnemål. Fraværsmeldinger skal være undertegnet av foresatte. Elever som har fylt 18 år kan levere egenmelding. Det samme gjelder yngre elever der skolen har mottatt en skriftlig tillatelseserklæring fra foresatte.

Alt fravær uten formell dokumentasjon (legeerklæring osv) må registreres som egenmelding for å bli regnet som dokumentert. Planlagt fravær (for eksempel reiser eller permisjoner) må meldes i god tid. Bruk skjema Søknad om permisjon for elev.

Elevene plikter å delta i ekskursjoner, turer og kveldsarrangementer som hører til undervisningsopplegget, samt jule‐ og sommeravslutninger. Skolens markedsdager er obligatoriske skoledager.

En elev som på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner må forlate undervisningen, skal melde fra til klassestyrer, faglærer eller skolens administrasjon.

Les mer om fravær i Elevhåndbok VG Steinerskole